Jak se liší hraniční porucha osobnosti od bipolární poruchy?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Jak se liší hraniční porucha osobnosti od bipolární poruchy?

Podle psychologických studií téměř dvě třetiny osob s bipolární poruchou byly v určitém okamžiku svého života nesprávně diagnostikovány, než obdrží definitivní diagnózu bipolární poruchy. Snad nejznepokojivějším rysem je doba, kterou trvá, než člověk dostane diagnózu bipolární poruchy a odpovídající léčbu. Tato mezera v léčbě je důsledkem rozšířeného nepochopení bipolární poruchy a toho, jak se projevuje v epizodách, a také obecné nechuti hovořit o přetrvávající psychické poruše, zejména pokud jsou příznaky přítomny u mladého člověka. Pojďme se podívat na to, jak se liší bipolární porucha od hraniční poruchy osobnosti.

Co je bipolární porucha?

Bipolární porucha některá ze skupiny poruch nálady, u nichž se střídají příznaky mánie a Tato skupina zahrnuje především následující podtypy: bipolární porucha, u níž jedinec kolísá mezi epizodami mánie nebo hypománie a depresivními epizodami nebo zažívá jejich směs: bipolární porucha II, u níž jedinec kolísá mezi velkými depresivními a hypomanickými epizodami, a cyklotymická porucha. Občas se používá i dřívější název pro bipolární poruchy – maniodepresivní onemocnění.

Co je hraniční porucha osobnosti (HPO)?

Hraniční porucha osobnosti je definována jako porucha osobnosti charakterizovaná dlouhodobým vzorcem nestability nálady, mezilidských vztahů a sebepojetí, která je natolik závažná, že způsobuje extrémní úzkost nebo narušuje sociální a profesní fungování. Mezi projevy této poruchy patří: a) sebepoškozující chování (např. hazardní hry, přejídání, užívání návykových látek); b) intenzivní, ale nestabilní vztahy; c) nekontrolovatelné výbuchy vzteku; d) nejistota ohledně sebeobrazu, pohlaví, cílů a loajality; e) střídání nálad; f) sebepoškozující chování, jako jsou rvačky, sebevražedná gesta nebo sebepoškozování; a g) chronické pocity prázdnoty a nudy.

Rozdíly

Typ poruchy

HPO je typ poruchy osobnosti, která způsobuje, že lidé cítí, myslí, navazují vztahy a chovají se jinak než lidé bez této poruchy.Bipolární porucha je typem poruchy nálady, což je kategorie onemocnění, která mohou způsobovat závažné změny nálady.

Nástup projevů poruchy

První zásadní rozdíl spočívá v tom, že bipolární porucha je primární porucha nálady, zatímco hraniční porucha je primární porucha osobnosti, která se vyznačuje dlouhodobou dysfunkcí mezilidských vztahů. V důsledku toho se bipolární porucha projevuje epizodami nálady, které mohou trvat krátce nebo dlouho, s intervaly zdánlivé rovnováhy mezi nimi, označovanými jako základní pásmo nálady. V důsledku toho jsou příznaky bipolární poruchy definovány jako epizodické. Naproti tomu hraniční porucha osobnosti je považována za všudypřítomnou, když příznaky a funkční důsledky tohoto stavu přetrvávají napříč stavy nálady.

Lidé s poruchou bipolárního typu se jeví jako příjemní, klidní nebo vyrovnaní. Bez ohledu na emoční stav je hraniční osobnost často definována přetrvávající spletí a chaotickým zmatkem mezilidských vazeb a sebepojetí.

Přístup k léčbě

Aby byl stav pod kontrolou, vyžaduje většina lidí s bipolární poruchou celoživotní léčbu. Ta často zahrnuje léky, jako jsou stabilizátory nálady, antipsychotika a antidepresiva. Léky může předepsat pouze psychiatr. Lidé s bipolární poruchou mohou mít prospěch z psychoterapie, která jim pomůže lépe porozumět jejich stavu a vytvořit si strategie zvládání.

Lidé s hraniční poruchou osobnosti často vyžadují dlouhodobou léčbu. Kromě obecných terapeutických přístupů existují i specializované typy psychoterapie, jako je dialektická behaviorální terapie (DBT) nebo psychoterapie zaměřená na přenos (TFP), ty se používají k tomu, aby pomohly lidem zvládnout impulsy (například sebevražedné nutkání nebo sklony k sebepoškozování, když jsou rozrušení), pocity úzkosti nebo hněvu a emoční přecitlivělost na mezilidské interakce. Příležitostně se na pomoc s těmito příznaky používají léky, které však nejsou vždy užitečné a nejsou hlavním prostředkem ke zvládání hraniční poruchy osobnosti. Krátké pobyty v nemocnici jsou někdy nezbytné ke zvládnutí krizových období, která ohrožují bezpečnost a pohodu člověka.

Příčiny příznaků

V případě poruchy bipolární afektivní jsou příčinou změny v intenzitě emočního prožívání Změny nálad u hraniční poruchy osobnosti jsou obvykle vyvolány stresorem z okolí, například neshodami s blízkou osobou. Změny nálad u bipolární poruchy se mohou oproti tomu objevit z ničeho nic bez jakéhokoli spouštěče.

Spánkové cykly

Během období mánie a deprese mají lidé s bipolární poruchou výrazně narušené spánkové cykly.

Lidé s hraniční poruchou osobnosti mají obvykle tendenci mít pravidelný spánkový cyklus.

Rizikové faktory

Souvislost mezi bipolární poruchou a genetikou je stále záhadou. Bipolární porucha je častější u lidí, kteří mají rodiče nebo sourozence s touto nemocí, než v běžné populaci. U většiny lidí, kteří mají blízkého příbuzného s touto nemocí, se však nevyvine.

Hraniční porucha osobnosti je geneticky podmíněná a může se v rámci rodiny přenášet z jedné osoby na druhou. Psychologické výzkumy naznačují, že u lidí s hraniční poruchou osobnosti je pětkrát vyšší pravděpodobnost, že mají blízkého člena rodiny s touto poruchou, například sourozence nebo rodiče.