Podmínky

Sanvit.cz

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení
 2. Provozovatelem on-line informačního portálu adrese https://sanvit.cz (dále jen „Portál Sanvit“) je společnost Mgr. Jaroslav Král, IČ: 10811168, sídlem Kurzova 2222/16, 155 00, Praha 5 – Stodůlky.
 3. (dále jen „Provozovatel“).
 4. Provozovatelem psychologického pracoviště na adrese Revoluční 8, 110 000 Praha je Mgr. Jaroslav Král, IČ: 10811168, sídlem Kurzova 2222/16, 155 00, Praha 5 – Stodůlky.
 5. Primární funkcí Portálu Sanvit je zajištění on-line platformy pro poskytování kvalitních psychoterapeutických služeb.
 6. Sekundární funkcí Portálu Sanvit je zvyšování úrovně psychoterapeutické péče v České republice a informování veřejnosti o možnostech psychoterapie a snaha o zvýšení dostupnosti konzultací pro jednotlivce, kteří řeší těžké životní situace, krize anebo chtějí pracovat na svém osobním růstu a překonávání psychických bariér.
 7. Podmínky fungování služeb Portálu Sanvit a souvisejících psychologických služeb se řídí zákonem č. 89/2012 SB, občanský zákoník,  a jsou dále specifikovaná v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
 8. Popis služby Portálu Sanvit
 9. Server slouží registrovaným psychoterapeutům (dále jen „Psychoterapeut“), k tomu aby mohli oslovit potenciální klienty (dále jen „Klient“) a zákazníky a nabídnout jim terapeutické služby ke zprostředkování kontaktu s konzultantem (dále jen „Poradce“ anebo „Psychoterapeut“), a v případě, že o to Klient projeví zájem o zprostředkování vzájemné dohody o termínu a ceně služby, jakož i o způsobu jejího provedení.
 10. Server slouží rovněž jako publikační platforma pro Psychoterapeuty, veřejně dostupný zdroj kvalitních a relevantních informací o psychoterapii i účelu a druzích služeb poskytovaných Psychoterapeuty.
 11. Služby pro Klienty
 12. Informační služby o službách nabízených Psychoterapeuty spolu s články a dalšími informacemi jsou Klientům poskytovány bez nároku na odměnu.
 13. Vedle informačních služeb mohou být Klientům poskytnuty také psychoterapeutické konzultace (dále jen „Konzultace“), představující konkrétní vyhrazenou komunikaci mezi konkrétním Klientem a konkrétním Psychoterapeutem. Konzultace jsou poskytovány jednotlivými Psychoterapeuty pouze uživatelům, kteří si službu objednaly a v případě, že byla služba nabízena jako úplatná, také uhradili cenu služby.
 14. Uživatelem Informační služby se může stát jakákoliv fyzická osoba anebo právnická osoba, které byl s užitím portálu udělen Provozovatelem souhlas.
 15. Provozovatel jako zprostředkovatel Konzultací není odpovědný za obsah Poradci poskytovaných služeb, ani množství a druh informací sdělovaných Poradcem v jeho profilu na Serveru. Provozovatel není účastníkem, ani vedlejším účastníkem vzájemných vztahů Klienta a Poradce.
 16. Provozovatel tímto výslovně prohlašuje, že prostřednictvím Serveru nejsou poskytovány zdravotní služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zdravotní služby“) a jejich poskytování není v žádném případě účelem Serveru ani záměrem Provozovatele. Jakákoliv aktivita na Serveru nemůže být vykládána v rozporu s tímto prohlášením Provozovatele.
 17. Veřejně dostupný obsah Serveru, včetně zveřejněné inzerce, má výhradně informativní charakter a nemůže a nesmí být považován ani vykládán jako schválení nebo doporučení jakéhokoliv ze zobrazených nebo popsaných výrobků, poskytovatelů, produktů ani procedur.
 18. Provozovatel si vyhrazuje právo na předem oznámené přerušení dostupnosti Služeb na Serveru, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 19. Konzultace (sezení)
 20. Konzultace  (sezení) jsou službou individuálního anebo párového poradenství poskytovanou jednotlivými Poradci uvedenými na Portálu Sanvit.
 21. Konzultace (sezení) mohou probíhat textovou, obrazovou, zvukovou, zvukové-obrazovou a fyzickou formou.
 22. K objednání na konzultaci (sezení) dochází prostřednictvím výběru on-line vypsaného termínu anebo prostřednictvím individuální domluvy s psychoterapeutem.
 23. K platbě za konzultaci (sezení) dochází prostřednictvím Portálu Sanvit.
 24. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, popř. náklady na telefonické hovory) si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základních sazeb.
 25. Klient je oprávněn jednou změnit rezervovaný termín Konzultace ve lhůtě do 48 hodin před tímto termínem, aniž by tím čerpal objednané služby.
 26. Poradce je zavázán respektovat rozhodnutí Klienta ukončit poskytování poradenských a konzultačních služeb v konkrétní záležitosti Klienta, a to bezodkladně,
 27. Klient je zavázán zvážit všechna doporučení Poradce vyhledat další odbornou podporu, pokud mu Poradce takové doporučení sdělí.
 28. Klient je zavázán respektovat rozhodnutí Poradce ukončit poskytování poradenských a konzultačních služeb v konkrétní záležitosti Klienta.
 29. Poradce ani Provozovatel nenese odpovědnost za následky rozhodnutí Klienta ukončit terapii. Odpovědnost za všechna svá rozhodnutí a jednání nese Klient sám.
 30. Účelem poskytování osobních poradenských a konzultačních služeb Klientovi není nahradit rozhodování Klienta v jeho osobních záležitostech rozhodnutím Poradce. Poradce nenese odpovědnost za jednání Klienta ani za následky takového jednání pro Klienta.
 31. Odměna je smluvní. Při objednání služeb Klientem platí za smluvenou Odměna uvedená na Serveru v okamžiku odeslání objednávkového formuláře Klientem. Odesláním objednávkového formuláře vyjadřuje Klient souhlas s výší odměny.
 32. Odměnu za Konzultaci hradí Klient Poradci bezhotovostně prostřednictvím Portálu Sanvit prostřednictvím platebních metod dostupných v okamžiku provedení objednávky (zejména: bankovní účet, platební brána).
 33. 5.8. Vztah založený Smlouvou se řídí platnými právními předpisy České republiky. V případě, že dojde mezi Klientem a Poradcem ke spotřebitelskému sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v případě Služeb poskytovaných dle Smlouvy: ​Česká obchodní inspekce,Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: ​adr@coi.cz​, Web: ​adr.coi.cz
 34. V případě, že Poradce neposkytuje služby Klientovi řádně a včas podle podmínek sjednaných Smlouvou, má Klient právo na náhradu tím způsobené újmy, zejména rezervaci náhradního termínu Konzultace. Práva z vadného plnění uplatňuje Klient u Poradce, anebo prostřednictvím Portálu Sanvit na info@sanvit.cz 
 35. Klient je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění do 30 dnů ode dne Konzultace nebo termínu, kdy se Konzultace měla uskutečnit. Neuplatněním práva z vadného plnění v této lhůtě toto právo Klienta zaniká, nestanoví-li zákon jinak.
 36. Klient bude o průběhu a následného vyřízení Práva z vadného plnění informován prostřednictvím e-mailového účtu, ze kterého byla objednávka učiněna.
 37. Zpracování osobních údajů
 38. Provozovatel i Poradce postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, a to Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 39. Pro registraci uživatele na Portálu Sanvit a pro účely dokončení objednávek je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele poskytnuté či zadané uživatelem při registraci (zejména kontaktní údaje). Provozovatel zpracovává tyto údaje z důvodu svého oprávněného zájmu a za účelem plnění smlouvy s uživatelem těchto obchodních podmínek.

     VII. Závěrečná ustanovení

     1. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, zejména v souvislosti se změnou související legislativy, technické změně nebo v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů Provozovatele. Uživatel je oprávněn odmítnout sdělením Provozovateli na adresu info@sanvit.cz a požádat o zrušení svého uživatelského účtu. V případě, že uživatel neoznámí Provozovateli, že odmítá změnu , má se za to, že změnu akceptoval.
     2. Tyto obchodní podmínky jsou účinné dnem zveřejnění.