Co znamená zásada důvěrnosti v psychoterapii?

Publikoval Mgr. Jaroslav Král v

Co znamená zásada důvěrnosti v psychoterapii?

Zásada důvěrnosti představuje jeden ze základních pilířů práce psychoterapeuta a je podstatou mlčenlivosti psychologa tuto profesi vykonávajícího. Psychoterapeut z povahy své práce přichází do kontaktu s informacemi o klientovi včetně těch intimních. Klient má zájem na tom, aby se informace o něm nedozvěděli jeho blízcí ani další osoby jako je třeba zaměstnavatel. Psychoterapeut je proto povinen zachovávat o takových informacích mlčenlivost.

Výjimku z této mlčenlivosti představují informace, na které by se vztahovala oznamovací povinnost v souvislosti s trestnou činností (jedná se o přípravu a spáchání trestních činů blíže vymezenou v §367 a §368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). I tyto informace mohou být poskytnuty pouze orgánům činným v trestním řízení.

Na osobní údaje klienta dopadá vedle etických povinností také legislativní povinnost obsažená v Nařízení GDPR. Psychoterapeut je v omezené míře oprávněn zpracovávat jméno klienta (pokud si ho klient nepřeje na dokladu uvést, může sdělit i pseudonym) a to při vystavování účetních dokladů.

Berte prosím v zřetel, že v rámci průběžného vzdělávání může psychoterapeut diskutovat průběh psychoterapie v rámci odborných supervizí a intervizí s dalšími psychoterapeuty, v takovém případě jsou ovšem informace o klientovi anonymní a psychoterapeut diskutuje pouze obecné problémy, či konflikty, a cesty k jejich řešení za účelem poskytnutí kvalitní služby v souladu s odbornou péčí.